piątek, 9 Październik, 2015 | Autor:

Kim jest architekt? Czym się zajmuje? Jak postrzegana jest jego praca? Raport CBOS z 2014 roku pt. Polacy o architektach przybliży nam obraz tego zawodu w oczach statystycznego Polaka. Ponadto postaramy się sami – jako ludzie z “branży” – przedstawić państwu na czym polega i jak wygląda nasza praca.

Celem wspomnianego raportu było poznanie opinii Polaków na temat architektów, ich pracy oraz wpływu na wygląd polskich miast. Były to pierwsze tego typu badania w Polsce przeprowadzone na dużą skalę na próbie 946 osób metodą wywiadów bezpośrednich. Ze wspomnianym raportem mogą się państwo w pełni zapoznać na poniższej stronie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_161_14.PDF . Przejdźmy teraz do analizy wybranych pytań i odpowiedzi zamieszczonych w omawianym raporcie.

Kto korzysta z usług architekta?

CBOS.xlsx

CBOS.xlsx

Z powyższych danych wynika, że jedna piąta (20%) respondentów korzystała kiedyś z usług architekta (nie architekta wnętrz). Wynik ten bierze się zapewne z konieczności współpracy z projektantem w przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy domu, budowy budynku na działalność gospodarczą oraz wielu innych czynności związanych z szeroko rozumianym budownictwem. Największy odsetek ankietowanych korzystających z usług architekta to osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat, następnie maleje on wraz z wiekiem. Wynika to zapewne z przemian polityczno-gospodarczych w latach 80. i 90. XX wieku. Ankietowani powyżej 50 roku życia byli wtedy dopiero na początkowym etapie kariery zawodowej, a sytuacja polityczno-ekonomiczna utrudniała podjęcie decyzji o budowie domu. Analizując miejsce zamieszkania badanych, największy odsetek osób korzystających z usług architekta to respondenci mieszkający w miejscowościach liczących 20 000 – 49 999 mieszkańców. Na ten fakt wpływa zapewne znaczny udział budownictwa jednorodzinnego w miejscowościach o tej wielkości.

Kim jest architekt?

CBOS.xlsx

Respondenci mogli wybrać maksymalnie dwie z sześciu dostępnych odpowiedzi na pytanie: czym zajmuje sie architekt? Wyniki wywiadu prezentują odpowiedzi ankietowanych ogółem oraz z podziałem na osoby korzystające i niekorzystające z usług architekta. Badani najczęściej wskazywali, że architekt to rzemieślnik projektujący budynki, kreślarz rysujący plany oraz specjalista odpowiedzialny za techniczną stronę budowli oraz trwałość budynków. Wynika stąd, że respondenci dostrzegają przede wszystkim inżynierskie aspekty pracy architekta, a pomijają wymiar artystyczny i twórczy tej profesji. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że osoby korzystające z usług architekta, częściej widziały w nim osobę  znającą procedury administracyjne oraz artystę tworzącego dzieła. W obu przypadkach wynika to zapewne z bezpośredniego kontaktu z architektem, bliższego poznania specyfiki jego prac, czyli konieczności zgłębienia wszelkich aspektów prawnych i administracyjnych związanych z szeroko rozumianym procesem budowlanym, a także wymóg twórczego myślenia, posiadania odpowiednich predyspozycji do kształtowania i kreowania przestrzeni.

Szacunek do zawodu architekta.

CBOS.xlsx

Ankietowanych zapytano, jakim szacunkiem darzą 12 wybranych zawodów: profesora uniwersytetu, górnika, pielęgniarkę, lekarza, nauczyciela, informatyka, sprzątaczkę, księgowego, architekta, adwokata, księdza i polityka. Badani musieli wypowiedzieć się na temat każdej profesji oceniając ją jako tą darzoną bardzo dużym, dużym, takim sobie, małym albo bardzo małym szacunkiem. Z zestawienia zawodów darzonych bardzo dużym i dużym szacunkiem wynika, że ze wspomnianych 12 zawodów architekt cieszy sie zbliżonym prestiżem do księgowego, sprzątaczki i informatyka. W rankingu tym architekt wyprzedza natomiast adwokata, księdza i polityka.

CBOS.xlsx

Większość badanych (58%) określa swój szacunek do zawodu architekta jako bardzo duży lub duży. Odsetek ten jest wyższy – 68% – w przypadku osób współpracujących wcześniej z projektantem, co wynika zapewne z lepszego poznania specyfiki jego profesji, a także zadowolenia ze świadczonych przez niego usług. Niewielka jest natomiast liczba badanych określająca swój szacunek do omawianej profesji jako mały lub bardzo mały – 4% w przypadku osób mających wcześniej do czynienia z architektem oraz 11% w przypadku osób niekorzystających z jego usług.

Opinie o architektach.

CBOS.xlsx

Badanym zadano pytanie czy postrzegają architektów jako osoby solidne, uczciwe, dbające o dobre wykonanie swojej pracy dla dobra innych czy też widzą ich jako osoby dbające głównie o to żeby wykorzystać swoją wiedzę i znajomości dla dobrych zarobków. Ankietowani mogli również stwierdzić, że nie mają wyrobionej opinii na ten temat. Prawie połowa respondentów – 49% – opowiedziała się za pozytywnym postrzeganiem architektów, natomiast o 11% mniej badanych ma negatywną opinię na temat tego zawodu. Doświadczenie współpracy z projektantem ma w tym przypadku niewielki wpływ na wyniki ankiety.

Kto ma wpływ na wygląd miast?

CBOS.xlsx

Na postawione tutaj pytanie, na temat tego kto ma wpływ na wygląd miast, ponad połowa ankietowanych – 55% – wskazała z powyższej listy na władze lokalne. Na drugim miejscu znalazł się na równi architekci z urzędnikami administracji i inspekcji budowlanej – po 11%. Czwarte miejsce okupują inwestorzy i deweloperzy. Natomiast najmniej spośród respondentów wskazało na siebie, czyli ludzi budujących domy, jako osoby mające wpływ na wygląd miasta (4%). Co ciekawe, odsetek osób, które wskazały w tym pytaniu na architekta, jest większy w przypadku respondentów, którzy korzystali wcześniej z usług projektanta. Wynika to z zapoznania się badanych z działalnością architektów i przez to zwiększenia ich świadomości na temat znaczenia pracy tej profesji.

Wiedza o architekturze.

CBOS.xlsx

Skąd Polacy czerpią wiedzę o architektach i ich profesji? Prawie co trzeci z ankietowanych (30%) w ogóle nie interesuje się tą tematyką. Odsetek tego typu osób jest więc dość znaczny. Druga najczęściej wybierana odpowiedź to brak jednego źródła wiedzy na temat architektów i architektury (23% badanych). Kolejne pozycje okupuje czerpanie informacji z Internetu (17%) oraz programów telewizyjnych (13%). Do poszukiwania informacji o architekturze w prasie codziennej lub w magazynach fachowych przyznało się po 5% ankietowanych. Natomiast jedynie 3% respondentów zagląda do specjalistycznej literatury w celu uzyskania informacji o omawianej dziedzinie.

Tak prezentuje się statystyczny obraz architekta w oczach społeczeństwa. Teraz natomiast pora na nasze niewielkie autorskie kompendium wiedzy na temat naszej profesj. Ale o tym już w kolejnym wpisie… CDN

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz lub wysłać trackback ze swojej strony.
Loading Comments…
more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>