wtorek, 14 Lipiec, 2015 | Autor:

Zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim artykułem na temat odległości jakie winny być zachowane w przypadku lokalizacji zabudowy, infrastruktury technicznej i innych elementów zagospodarowania na działce budowlanej w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poniższy krótki poradnik przyjmuje formę zwartego i przejrzystego zbioru informacji, który jest streszczeniem interesujących nas zapisów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszym zmianami), a omawiane zagadnienia podparte są wyjaśniającymi konkretne treści ilustracjami.

1. Lokalizacja zabudowy.

         A. Odległości od dróg.

 • Jeżeli działka budowlana usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej to odległość projektowanej zabudowy od wspomnianej drogi powinna wynosić minimum 6 m w terenie zabudowy. W przypadku drogi powiatowej i wojewódzkiej ta wymagana odległość to 8 m, a w przypadku drogi krajowej – 10 m (rys. 1).

rys1popr

Rys.1. Odległość zabudowy od konkretnych rodzajów dróg publicznych.

 • Natomiast w przypadku dróg niepublicznych (wewnętrznych) nie ma dokładnie sprecyzowanych wymaganych odległości projektowanej zabudowy od wspomnianych dróg. Zazwyczaj kwestię tą regulują linie zabudowy wyznaczane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Mogą to być nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy (rys. 2). Obowiązująca linia zabudowy – oznaczona ciągłą linią z pełnymi trójkątami – to linia, w której musi znaleźć się lico ściany frontowej projektowanego budynku (całej ściany lub jej fragmentu). Nieprzekraczalna linia zabudowy – oznaczona ciągłą linią z pustymi trójkątami – to linia, której nie może przekroczyć lico ściany frontowej projektowanego budynku ani żadne jego części dodatkowe (drugorzędne) typu balkony, schody zewnętrzne, tarasy, wykusze, dodatkowe zadaszenia (poza okapami) itp.

rys2popr

Rys. 2. Obowiązująca (linia z pełnymi trójkątami) i nieprzekraczalna (linia z pustymi trójkątami) linia zabudowy.

         B. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną.

 • Budynek zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy z sąsiednią działką powinien być odsunięty od tej granicy na minimum 4 m.  Natomiast w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką, jego odległość od tej granicy powinna wynosić minimum  3 m (rys. 3).

rys3popr

Rys. 3. Odległość od granicy budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi i bez nich w stronę granicy działki.

 • Istnieją szczególne przypadki, w których odległość budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką może być mniejsza niż 3 m od tej granicy.

Po pierwsze. Jeżeli działka budowlana ma szerokość mniejszą niż 16 m to dopuszczalne jest sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką bezpośrednio przy granicy lub w odległości mniejszej niż 3 m od granicy, ale jednocześnie nie mniejszej niż 1,5 m (rys. 4).

rys4popr

Rys. 4. Odległość budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki od tej granicy w przypadku działek o szerokości mniejszej niż 16 m.

Po drugie. Budynek zwrócony ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednia działką może być sytuowany w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeśli pozwalają na to zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zapisy decyzji o warunkach zabudowy (rys. 5).
Po trzecie. Możliwe jest sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką, jeśli przylega on całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego (istniejąca decyzja o pozwoleniu na budowę) pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości minimum 3 m wzdłuż granicy działki nie będzie miała gabarytów większych niż istniejący lub projektowany budynek na sąsiedniej działce (rys. 5).

rys5popr

Rys. 5. Możliwości sytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy działki i bezpośrednio przy tej granicy.

Po czwarte. Jeśli garaż lub budynek gospodarczy ma długość mniejszą niż 5,5 m oraz wysokość mniejszą niż 3 m to może być on sytuowany bezpośrednio przy granicy z sąsiednia działką lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych od tej granicy (rys. 6).

rys6popr

 

Rys. 6. Sytuowanie garaży i budynków gospodarczych o określonych maksymalnych gabarytach w odległości nie mniejszej niż 1,5 od granicy i bezpośrednio przy tej granicy. Odległość od budynków mieszkalnych na sąsiedniej działce, w przypadku budynków gospodarczych zwróconych ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tych budynków.

 • Dla otworu okiennego umieszczonego w dachu lub w połaci dachowej i zwróconego w stronę granicy z sąsiednią działką powinna być zachowana minimalna odległość 4 m od tej granicy (rys. 7).
 • Wymagane jest zachowanie minimum 1,5 m odległości od okapu, balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, pochylni lub rampy projektowanego budynku do granicy z sąsiednią działką (rys. 7).

rys7popr

 

Rys. 7. Odległość okien dachowych oraz dodatkowych elementów budynku jak np. schody zewnętrzne, od granicy działki.

 • Nie ustala się żadnych odległości odnośnie do sytuowania podziemnych części budynku lub budowli podziemnych pełniących funkcje użytkowe budynku (znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu) od granicy z sąsiednia działką (rys. 8).

rys8popr

 

Rys. 8. Brak ustaleń odnośnie do odległości podpiwniczonej części budynku od granicy działki.

         C. Odległości od innych budynków w obrębie jednej działki budowlanej.

 • Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy pomiędzy ramionami kąta 60o (w płaszczyźnie poziomej), którego wierzchołek usytuowany jest w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości nie mniejszej niż wysokość przesłaniania (dla obiektów przesłaniających o wysokoości do 35 m). Wysokość przesłaniania mierzy sie od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części (rys. 9). Możliwe jest usytuowanie obiektu przesłaniającego w odległości nie mniejszej niż 10 m od okien pomieszczeń przesłanianych, pod warunkiem, że są to obiekty typu maszt, komin, wieża itp. bez ograniczania ich wysokości, ale o maksymalnej szerokości 3 m (mierzonej równolegle do płaszczyzny okna).

rys9popr

 

Rys. 9. Odległości budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów na działce umożliwiające naturalne oświetlenie takich pomieszczeń.

         D. Inne.

 • Budynek inwentarski lub gospodarczy powinien być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości minimum 8 m od ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce (budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej) – rys.  6.

2. Lokalizacja miejsc postojowych.

 • Odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym również zadaszonych (wiaty), od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym powinna wynosić minimum 7 m w przypadku 4 stanowisk włącznie. Z kolei odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej musi wynosić minimum 3 m dla 4 stanowisk włącznie (rys. 10). Odległości te nie są jednak często egzekwowane przez organy wydające pozwolenie na budowę (urzędnicy przymykają niekiedy oko na ta kwestię), ze względu na zazwyczaj niedostateczną ilość miejsca na działkach. Zalecalibyśmy takie sytuowanie miejsc postojowych na danej działce, aby znajdowały sie one w odległości minimum 7 m od okien budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.
 • Minimalne wymiary wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych to 2,3 m szerokości oraz 5 m długości (rys. 10).

rys10popr

 

Rys. 10. Odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granicy działki.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy nakładają obowiązek wydzielenia konkretnej ilości miejsc postojowych w ramach danej działki budowlanej, a także określają sposób ich urządzenia. Zazwyczaj wskazane jest wydzielenie w ramach działki 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Do miejsc tych wliczane się stanowiska garażowe.

3. Lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów stałych (czyt. śmietników).

 • Odległość miejsc przeznaczonych na pojemniki i kontenery na gromadzenie odpadów stałych powinna wynosić minimum 3 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego oraz 2 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną (rys. 11).
 • Dopuszcza się sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń przeznaczonych na pojemniki i kontenery na gromadzenie odpadów stałych na granicy działek, jeśli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. Miejsca takie mogą być tez sytuowane bezpośrednio przy linii rozgraniczającej od strony ulicy (rys. 11).

rys11popr

 

Rys. 11. Lokalizacja na działce miejsc przeznaczonych na gromadzenie odpadów stałych.

4. Lokalizacja studni.

 • Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinna wynosić – licząc od osi studni – nie mniej niż (rys. 12):

a. 5 m od granicy działki (dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy 2 działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach wszystkich poniższych wymaganych odległości)

b. 7,5 m od osi rowu przydrożnego

c. 15 m od budynków inwentarskich oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe (czyt. szambo)

d. 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej (czyt. przydomowa oczyszczalnia ścieków), jeśli odprowadzone są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód

e. 70 m do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków, a także do granicy pola filtracyjnego

rys12popr

 

Rys. 12. Lokalizacja studni na działce (*odległość może być zmniejszona w przypadku zachowania pozostałych odległość na danej i sąsiednich działkach).

5. Lokalizacja bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe (czyt. szambo) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Odległość bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe (czyt. szambo) i innych urządzeń sanitarno-gospodarczych (w tym przydomowych oczyszczalni ścieków) powinna wynosić nie mniej niż (rys. 13):

a. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

b. 2 m od granicy działki sąsiedniej , drogi (ulicy) oraz ciągu pieszego

 • Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy działki, a także przy granicy działki, jeśli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej (pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych odległości na obydwu działkach) – rys. 13.
 • Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnych jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach (rys. 13).

rys13popr

 

Rys. 13. Lokalizacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie działki.

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz lub wysłać trackback ze swojej strony.
Loading Comments…
more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>